Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” - nabór wniosków

Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.4.2020.JW

Ograny prowadzące
Dyrektorzy publicznych szkół
podstawowych i publicznych szkół
artystycznych realizujących kształcenie
na terenie województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 7 marca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023.

Celem modułu 3 programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W programie mogą wziąć udział organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu dla każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

 • 80 000 zł na realizację działań:
  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych.

Przykładowy minimalny wkład własny, przy wnioskowanej kwocie 80 000 zł, wynosi 20 000 zł.

 • 25 000 zł na realizację działania:
  • adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przykładowy minimalny wkład własny,  przy wnioskowanej kwocie 25 000 zł, wynosi 6 250 zł.

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z powyższych zadań. Organ prowadzący może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane do organu prowadzącego do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Organ prowadzący szkołę do dnia 30 kwietnia 2020 r. składa:

 • wniosek organu prowadzącego,
 • wykaz szkół objętych wnioskiem,
 • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego (w przypadku, jeżeli wniosek zostanie podpisany przez osoby, inne niż określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przypadku osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego i osób fizycznych).

Komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy złożyć do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesłać wersję elektroniczną załącznika (wykaz szkół objętych wnioskiem) na adres: posilek@kuratorium.waw.pl .

Przypominam, że organ prowadzący jest zobowiązany do zweryfikowania danych przekazanych przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności.

Wniosek organu prowadzącego, który nie spełni wymagań formalnych nie będzie podlegał ocenie pod względem merytorycznym. Ocenie nie będą podlegały również wnioski złożone po terminie.

Szczegóły założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

W załączeniu: 
 • Wzór wniosku organu prowadzącego.
 • Wykaz szkół obiętych wnioskiem.

Metryczka

Data publikacji 03.04.2020
Data modyfikacji 25.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry