Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane

Warszawa,  30 sierpnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.2.2019.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo,

w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przypomnienie rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2019/2020.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 roku a następnie papierową wersję wysłać (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu w bieżącym roku, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, Wydział Informacji i Programów Rządowych, tel. 22 551 24 00 wew. 1104.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2019
Data modyfikacji 30.08.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry