Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ogłoszenie wyników naboru wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - ogłoszenie wyników naboru wniosków

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- przyznanie wsparcia finansowego w 2019 r.

Warszawa,  27 lutego 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- przyznanie wsparcia finansowego w 2019 r.

 

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667) dokonał oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 8 grudnia 2015 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły, które otrzymają środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe otrzymało 113 organów prowadzących szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne) dla 261 szkół, na ogólną kwotę 2 061 184,00 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wykaz organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz wysokość tego wsparcia – w załączeniu.

Uprzejmie informuję, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. W celu umożliwienia terminowej realizacji zadań i przekazania Państwu środków budżetu państwa, zwracam się z prośbą o sprawne podjęcie działań i niezwłoczne odesłanie podpisanych przez Państwa umów do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Szczegóły dotyczące podpisywania umów zostaną do Państwa przesłane odrębnym pismem. 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry