Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program wieloletni „Niepodległa” - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program wieloletni „Niepodległa” - nabór wniosków

Warszawa, 01 czerwca 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.4.5.2018.AL

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły

dla dzieci i młodzieży
w woj. mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, w roku 2018. Zakres i formę finansowego wspierania ze środków budżetu państwa organów prowadzących szkoły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910).

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa jest udzielane na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:

 1. wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
 2. wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

Realizacja ww. zadania może obejmować dodatkowo inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.

 

Wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego wynosi od 3000 zł do 50 000 zł.

Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi od 3000 zł do 10 000 zł.

 

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

 

Harmonogram realizacji działań w ramach naboru wniosków:

 • do dnia 11 czerwca 2018 r. – dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w danej szkole,
 • organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem zgodności działań z zakresem zadania oraz kompletności i prawidłowości danych zawartych w tych wnioskach, a następnie rekomenduje je do udzielenia wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę maksymalną kwotę wsparcia finansowego dla organu prowadzącego (rekomendacji nie podlegają wnioski szkół zawierające działania niezgodne z zakresem zadania, niezawierające danych o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia, lub złożone po terminie),
 • do dnia 25 czerwca 2018 r. – organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden zbiorczy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania i składa go do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa (liczy się data wpływu).

 

Ponadto zwracam się z prośbą o przekazanie wniosku organu prowadzącego w wersji elektronicznej (EDYTOWALNEJ) na adres: wniosekniepodlegla@kuratorium.waw.pl .

 

Wniosek organu prowadzącego zawiera:

 1. nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego,
 2. numery REGON i NIP organu prowadzącego,
 3. wykaz szkół, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania, wraz z kwotą finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w odniesieniu do każdej z tych szkół,
 4. łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadania, w szkołach, o których mowa w pkt 3, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia,
 5. zobowiązanie organu prowadzącego do promocji zadania – w przypadku uzyskania wsparcia finansowego przez szkołę lub szkoły, o których mowa w pkt 3,
 6. imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego,
 7. oryginały albo kopie wniosków szkół, o których mowa w pkt 3,
 8. dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

 

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych określonych w rozporządzeniu, dołączone do niego wnioski szkół nie podlegają ocenie merytorycznej.

 

W załączeniu wzory wniosków:

Wzór wniosku dyrektora szkoły – do organu prowadzącego.

Wzór wniosku organu prowadzącego – do wojewody.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/niepodlegla/projekt-godnosc-wolnosc-niepodleglosc-zachecamy-do-skladania-wnioskow

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z zasadami realizacji programu i podjęcia działań, mających na celu wsparcie szkół w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.06.2018
Data modyfikacji 01.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry