Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Aktywna tablica" - wyniki - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program "Aktywna tablica" - wyniki

Dokonano kwalifikacji szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" w 2017 r. Łącznie dofinansowanie otrzymało 245 organów prowadzących dla 600 szkół na ogólną kwotę 8.255.945 zł.

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 − „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków.

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 25 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Ogłoszenie wyników Rządowego programu "Aktywna tablica" 2017 r.
 
O programie „Aktywna Tablica” (2017-2019)

Program "Aktywna tablica" będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Beneficjenci programu:

  1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  2. Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
  3. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram na 2018 r.:

  • szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie − do 15 kwietnia 2018 r.,
  • organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewodów − do 30 kwietnia 2018 r.,
  • kwalifikacja wniosków przez wojewodów − do 15 maja 2018 r.,
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych − do 30 czerwca 2018 r.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” oraz pisma do organów prowadzących i dyrektorów szkół dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.09.2017
Data modyfikacji 18.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry