Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków

Warszawa,  5 września 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.6.17.2017.AL

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
i szkoły artystyczne realizujące kształcenie

ogólne w w zakresie szkoły podstawowej
na terenie woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica”, do dnia 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na ten cel (decyduje data wpływu wniosku).

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły, m. in.:

  1. jednostkom samorządu terytorialnego,
  2. osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osobom fizycznym,

pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Wniosek organu prowadzącego zawiera:

  1. listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie,
  2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
  3. oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie,
  4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
  5. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie.

 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie zmian w systemie oświaty, w tym wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z którą uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia. Otrzymane w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe przyczyni się niewątpliwie do wzrostu umiejętności posługiwania się TIK.

W załączeniu:

Wniosek organu prowadzącego – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik 1 do Wniosku

Wniosek szkoły do organu prowadzącego – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Organ prowadzący szkołę składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl. Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.09.2017
Data modyfikacji 20.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry