Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku „żywiołów” - przekazanie informacji przez gminy do 12 września 2017 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku „żywiołów” - przekazanie informacji przez gminy do 12 września 2017 r.

Warszawa, 5 września 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.5.2.2017.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach ubiegłych, ze względu na występujące na terenie kraju nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, zwane dalej „żywiołem” został przygotowany Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Uchwała oraz rozporządzenie wprowadzające ww. program w życie zostały w dniu 18 sierpnia 2017 r. przyjęte przez Radę Ministrów. W celu jak najszybszego udzielenia pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku „żywiołów” przedstawiam zakres pomocy, jaka może być udzielona oraz kryteria jej udzielania.

1. Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi:

1) 500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;

2) 1000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

2. Pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokość uruchamianych środków na organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych województw jest obliczona jako iloczyn liczby uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz kwoty 1300 zł.

3. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych będzie udzielana: dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.), lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) – jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Pomoc w formie zajęć może być udzielona uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Wysokość uruchamianych środków na organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych gmin w województwie jest obliczona jako suma iloczynu kwoty 500 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach oraz iloczynu kwoty 1000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.

 

W związku z powyższym proszę Państwa o przekazanie informacji o występujących potrzebach zgodnie z załączoną tabelą do dnia 12 września 2017 r., zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta z dopiskiem „ZASIŁEK LOSOWY” na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.09.2017
Data modyfikacji 20.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry