Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane

29.08.2017

Warszawa, dn. 29 sierpnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.1.4.2017.KS

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka Szkolna”

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w bieżącym roku skierowana jest do uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). Wyjątek stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II-III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przypomnienie rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2017/2018.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2017 roku a następnie papierową wersję wysłać (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2017”

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu w bieżącym roku, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Kinga Sulkowska tel. 22 551 24 00 wew. 2104.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

W załączeniu:

  1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457),
  2. uchwała Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”,
  3. tabela (zweryfikowane dane) - Wyprawka szkolna 2017.

Metryczka

Data publikacji 29.08.2017
Data modyfikacji 29.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Sulkowska
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Sulkowska
do góry