Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2016 r. - dotyczy przygotowania informacji na temat ewentualnych problemów z prawidłową realizacą programu - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2016 r. - dotyczy przygotowania informacji na temat ewentualnych problemów z prawidłową realizacą programu

logo MKO
Warszawa, 5 stycznia 2017 r.
 
ZIN. 531.1.1.2017.

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Pani Teresy Wargockiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (DWKI-SPR.419.1.2017.CZ) z dnia 2 stycznia 2017 r. skierowanego do Wojewodów w sprawie występujących w 2016 r. rozbieżności pomiędzy maksymalnymi kwotami dotacji dla poszczególnych grup uczniów a kwotami zgłaszanymi w trakcie realizacji programu do rozliczeń przez szkoły, proszę o przesłanie informacji na temat występowania ewentualnych problemów z realizacją programu.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że w 2016 r. występowały problemy z prawidłową realizacją programu w zakresie refundacji zakupu podręczników. Część szkół i samorządów oprócz podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokonywała zwrotu za zakupy niespełniające omawianych kryteriów (ćwiczenia, atlasy, zbiory zadań itp.). W wielu przypadkach zgłoszono również zakup materiałów edukacyjnych dla innych, niż uprawnione w programie, grup uczniów.

Pewne nieprawidłowości były zgłaszane w trakcie zakupu podręczników do kształcenia specjalnego, gdy dyrektorzy szkół nie respektowali zapisu o wyższych kwotach dotacji wyłącznie na podręczniki dopuszczone do kształcenia specjalnego a nie na podręczniki używane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji podstawy programowej w szkołach specjalnych.

Proszę zatem o przesłanie informacji na temat występowania ewentualnych problemów (bądź ich braku) z prawidłową realizacją programu w zakresie refundacji zakupu podręczników oraz sposobu rozwiązywania występujących nieprawidłowości na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

oraz e-mailem na adres:

wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl

Informację proszę przesłać w terminie do dnia 18 stycznia 2017 r.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.01.2017
Data modyfikacji 20.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry