Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków w ramach kolejnej edycji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

logo MKO
Warszawa, 13 października 2016 r.
 
ZIN.531.8.7.2016.SR.

Organy prowadzące publiczne
i niepubliczne szkoły i biblioteki
pedagogiczne

Dyrektorzy szkół i bibliotek
pedagogicznych

w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na rok 2017. Program dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

Do wyżej wymienionego Programu mogą przystąpić szkoły lub biblioteki pedagogiczne, które w poprzednim okresie obowiązywania Programu, nie korzystały i nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach tego Programu.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

Kryterium

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego
(do każdej z podanych kwot należy dodać minimum 20-procentowy wkład własny organu prowadzącego)

Wkład własny organu prowadzącego

Koszt całkowity zadania

szkoły, w których liczba uczniów wynosi do 70 uczniów

2 480 zł

620 zł

3 100 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów

4 000 zł

1 000 zł

5 000 zł

szkoły, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 uczniów

12 000 zł

3 000 zł

15 000 zł

biblioteki pedagogiczne

4 600 zł

1 150 zł

5 750 zł

 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” organ prowadzący weryfikuje złożone przez szkoły wnioski, pod kątem prawidłowości zawartych w nich danych. Przypominam, że ze względu na klasyfikację budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna itd.), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół.

 

Termin złożenia przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosku do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2016 r.

Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: do dnia 20 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

Organ prowadzący składa wniosek wraz z zestawieniem zbiorczym w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego w formacie Excel na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl .

Ocenie nie będą podlegały wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Wzory nw. wniosków do wypełnienia, stanowią załączniki do strony:

  • wzór wniosku dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej – do organu prowadzącego,
  • wzór wniosku organu prowadzącego – do wojewody,
  • zestawienie szkół – zał. do wniosku organu prowadzącego,
  • zestawienie bibliotek pedagogicznych – zał. do wniosku organu prowadzącego.

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw. Doposażenie bibliotek pedagogicznych w książki, w tym w literaturę pedagogiczną i metodyczną, będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z ształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych uczniów.

Tym samym serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z zasadami realizacji programu i podjęcia działań, mających na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa i rozwój bibliotek w województwie mazowieckim.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem:

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

 

     Z poważaniem,

       Mazowiecki

Wicekurator Oświaty

                /-/

      Dorota Skrzypek

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2016
Data modyfikacji 30.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stefan Rewieński
Osoba udostępniająca informację:
Stefan Rewieński
do góry