Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - zweryfikowane dane

Prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dotyczącym zebrania danych nt. potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

logo MKO
Warszawa, 7 września 2016 r.
 
ZIN.531.3.3.2016.JK
 

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w br. skierowana jest do uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy. Wyjątek stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

 

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przypomnienie rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2016/2017.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można pod następującym adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2016-2017.html

 

W celu przekazania informacji o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:

http://oswiatamazowiecka.pl/Wyprawka2016/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 roku, a następnie przesłać go (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2016”

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu w bieżącym roku, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

W załączeniu:

  1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045),
  2. uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.-„Wyprawka szkolna”.

 

 

Do wiadomości:

Starostowie Powiatów

Metryczka

Data publikacji 07.09.2016
Data modyfikacji 07.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry