Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku „żywiołów” - przekazanie informacji przez gminy do 9 sierpnia 2016 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku „żywiołów” - przekazanie informacji przez gminy do 9 sierpnia 2016 r.

Prośba o przekazanie informacji na temat obecnie występujących potrzeb – zgodnie z załączoną tabelą do 9 sierpnia 2016 r.

logo MKO
Warszawa, 4 sierpnia 2016 r.
 
ZIN.531.7.2.2016.JK

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (DWKI-SPR.419.40.2016.CZ) informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych ze względu na występujące na terenie kraju nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, zwane dalej „żywiołem” został przygotowany Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

 

Uchwała oraz rozporządzenie wprowadzające ww. program w życie zostały w dniu 28 lipca 2016 r. przyjęte przez Radę Ministrów. 

 

W celu jak najszybszego udzielenia pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku „żywiołów” przedstawiam zakres pomocy, jaka może być udzielona oraz kryteria jej udzielania.

 

1. Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będzie udzielana dzieciom realizującym w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

 

Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi:

  1. 500 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;
  2. 1000 zł dla jednego dziecka lub ucznia – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

 

2. Pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

1) wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz

2) szacunkowego rozmiaru strat, uprawniającego do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

 

Wysokość uruchamianych środków na organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych województw jest obliczona jako iloczyn liczby uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz kwoty 1300 zł.

 

3. Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych będzie udzielana: dzieciom realizującym w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III szkoły podstawowej, uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Pomocy w formie zajęć udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

 

Wysokość uruchamianych środków na organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla poszczególnych gmin w województwie jest obliczona jako suma iloczynu kwoty 500 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach oraz iloczynu kwoty 1 000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.

 

W związku z powyższym proszę Państwa o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniającej zarówno liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc, niezbędne środki na realizacje tej pomocy, obliczone zgodnie z ww. zasadami wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia – zgodnie z załączoną tabelą do 9 sierpnia 2016 r., zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta z dopiskiem „ZASIŁEK LOSOWY” na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.08.2016
Data modyfikacji 20.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry