Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Wyprawka szkolna" w 2016 r. – szacunkowe dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wyprawka szkolna" w 2016 r. – szacunkowe dane

Nawiązując do pisma (DWKI-SPR.4015.6.2016.CZ) Pani Teresy Wargockiej-Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywanego do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.

logo MKO
Warszawa, dnia 17 czerwca 2016 r.
 
ZIN.531.3.1.2016.JK

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma (DWKI-SPR.4015.6.2016.CZ) Pani Teresy Wargockiej-Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywanego do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci uczniowie :

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1 ustawy.

W celu przekazania informacji o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem należy wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:
http://oswiatamazowiecka.pl/Wyprawka2016/index.php w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku, a następnie przesłać go (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną

na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2016”

Proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami. Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285604/katalog/12353734#12353734, dodatkowo w załączeniu znajduje się informacja dotycząca kryteriów dofinansowania.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.06.2016
Data modyfikacji 06.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry