Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z Rządowego programu "Książki naszych marzeń" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z Rządowego programu "Książki naszych marzeń"

Przypominamy, że do dnia 15 czerwca 2016 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania.

 

Organy prowadzące
realizujące Rządowy program
"Książki naszych marzeń"

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz.U.2015.759) oraz na podstawie § 8 zawartej umowy przypominamy, że do dnia 15 czerwca 2016 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania.

Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia oraz § 3 zawartej umowy organ prowadzący szkołę jest obowiązany zapewnić:

1)  podjęcie przez szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej:

a)  konsultowanie planowanych zakupów książek,

b)  wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo,

2)  zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów,

3)  uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,

4)  zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

5)  dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

 

Sprawozdanie z realizacji programu przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji programu „Książki naszych marzeń”.

 

W przypadku pytań, informacji udziela p. Dominika Stodolak Wydział Zarządzania Informacją tel. 22 551 24 00 w. 2102.

 

Poniżej zostały zamieszczone wzory sprawozdań z realizacji programu dla szkół i organów prowadzących szkoły, opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

- wzór sprawozdania dla szkół,

- wzór sprawozdania dla organów prowadzących szkoły.

 

 

                                                                                                 Z poważaniem

 

MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

/-/

Dorota Skrzypek

 

Metryczka

Data publikacji 18.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry