Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwalifikacje - Kwalifikacje nauczycieli -

Nawigacja

Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje

 1. Podstawa prawna:

  - art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 ze zm.),

  - art. 13 ust. 6 pkt 2, art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 15 ust. 1-2, art. 32 ust.8-9, art. 34, art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082),

  - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289),

  - § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045),

  - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019.1450 ze zm.).

  Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
 2. przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  (uzyskanie przygotowania pedagogicznego poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego możliwe było na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2015 r.);
 3. przez kurs kwalifikacyjny należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego;
 4. zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

            - przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

             - pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

 5. w obecnym stanie prawnym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskać można na studiach wyższych lub studiach podyplomowych organizowanych przez uczelnie (uzyskanie przygotowania pedagogicznego, o którym mowa w pkt 4 jest również możliwe poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego, organizowanego na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli);

 6. kwalifikacje nauczycieli poszczególnych typów szkół lub rodzaju placówek (publicznych i niepublicznych) określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

 7. w myśl obowiązujących przepisów szkolnictwa wyższego kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (poza przygotowaniem do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej) uzyskać można również na studiach podyplomowych, organizowanych przez uczelnie;

8. przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne, inna forma wychowania przedszkolnego (publiczna i niepubliczna) oraz szkoła publiczna zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

9. szkoła niepubliczna zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;

10. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania, zatem ocena kwalifikacji, analiza dokumentów kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w danej szkole (placówce) oraz decyzja w sprawie zatrudnienia (przydzielenia do realizacji godzin danych zajęć) należy do kompetencji dyrektora danej szkoły lub placówki;

11. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zatrudnienie, za zgodą kuratora oświaty:
-  nauczyciela niespełniającego wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania danego  stanowiska,
-  osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia danych zajęć w szkole,
- osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania w przedszkolu

(szczegółowe informacje znajdują się w zakładce dyrektor i nauczyciel/kwalifikacje nauczycieli oraz w zakładce poradnik klienta/dla dyrektorów szkół/placówek/zatrudnienie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych oraz osób niebędących nauczycielami).

Metryczka

Data publikacji 01.02.2021
Data modyfikacji 18.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Magdoń
Osoba udostępniająca informację:
Maja Stawarz- Siedlecka
do góry