Moje skróty

Schowek

Pokaż (8)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwalifikacje nauczycieli -

Nawigacja

Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli

Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2023.984 ze zm.),

- art. 13 ust. 6 pkt 2, art. 14 ust. 3 pkt 6, art. 15 ust. 1-2, art. 32 ust.8-9, art. 34, art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2024.737),

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września  2023  r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2023.2102),

- § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j.Dz.U.2023.2738),

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j.Dz.U.2024.453)

 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
 2. przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć:
  1. przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w nowym standardzie kształcenia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub
  2. przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub
  3. przygotowanie pedagogiczne uzyskane w wyniku ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, potwierdzone dyplomem ukończenia takiego zakładu, lub
  4. przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogikii dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu, lub
  5. przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia:
   • studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub
   •  kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu.

(uzyskanie przygotowania pedagogicznego poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w lit. d możliwe było na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2015 r.);

 1. przez kurs kwalifikacyjny należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego;
 2. zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

 

 •  przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 •  pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • wychowania do życia w rodzinie;
 1. w obecnym stanie prawnym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskać można na studiach wyższych lub studiach podyplomowych organizowanych przez uczelnie (uzyskanie przygotowania pedagogicznego, o którym mowa w pkt 4 jest również możliwe poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego, organizowanego na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli);
 2. kwalifikacje nauczycieli poszczególnych typów szkół lub rodzaju placówek (publicznych i niepublicznych) określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 3. w myśl obowiązujących przepisów szkolnictwa wyższego kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (poza przygotowaniem do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej) uzyskać można również na studiach podyplomowych, organizowanych przez uczelnie;
 4. przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne, inna forma wychowania przedszkolnego (publiczna i niepubliczna) oraz szkoła publiczna zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 5. szkoła niepubliczna zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 6. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania, zatem ocena kwalifikacji, analiza dokumentów kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w danej szkole (placówce) oraz decyzja w sprawie zatrudnienia (przydzielenia do realizacji godzin danych zajęć) należy do kompetencji dyrektora danej szkoły lub placówki;  
 7. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zatrudnienie, za zgodą kuratora oświaty:

 

 • nauczyciela niespełniającego wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania danego  stanowiska,
 • osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia danych zajęć w szkole
 •  osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania w przedszkolu

 

 (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce dyrektor i nauczyciel/kwalifikacje nauczycieli oraz w zakładce poradnik klienta/dla dyrektorów szkół/placówek/zatrudnienie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych, oraz osób niebędących nauczycielami).

 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2021
Data modyfikacji 23.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maja Stawarz-Siedlecka
Osoba udostępniająca informację:
Maja Stawarz-Siedlecka
do góry