Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych

Warszawa,  29 lutego 2016 r.
logo MKO
 
KPU.571.3.2016.AP

Dyrektorzy i nauczyciele
Szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego


 

dotyczy: składania deklaracji maturalnych

Szanowni Państwo,

do Kuratorium Oświaty w Warszawie napływają niepokojące informacje dotyczące niewłaściwych procedur związanych z przystępowaniem uczniów do egzaminu maturalnego. Wynika z nich, że zdarzają się sytuacje, w których uczniowie są skłaniani do składania dodatkowych deklaracji o nieprzystępowaniu do egzaminu maturalnego w zamian za otrzymanie ocen pozytywnych na koniec roku szkolnego i ukończenie szkoły. Listy z nazwiskami tych osób są przekazywane przez Dyrektorów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniom, którzy w terminie złożyli deklarację odmawia się prawa wejścia na egzamin maturalny z powodu nieprzysłania arkuszy egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ponadto, uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną i zgłosili zastrzeżenia zgodnie z art. 44n ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) spotykają się z odmową zorganizowania sprawdzianu wiedzy i umiejętności lub jego termin jest wyznaczany niezgodnie z przepisami prawa oświatowego. W związku z powyższym Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina procedury związane z przystępowaniem do egzaminu maturalnego. Zgodnie z art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Uczeń składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa powyżej, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną. W związku z powyższym, zarówno ustawa jak i rozporządzenie wykonawcze nie przewidują składania dodatkowych deklaracji, w których uczeń/absolwent rezygnuje z prawa przystąpienia do egzaminu maturalnego. Jedynym powodem nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego po złożeniu deklaracji ostatecznej jest nieukończenie szkoły przez ucznia, bądź niestawienie się w danym dniu na egzamin.

Jeżeli uczeń złożył deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, Dyrektor szkoły powiadamia o tym Okręgową Komisję Egzaminacyjną, która na podstawie zgłoszeń przygotowuje określoną liczbę arkuszy egzaminacyjnych. Nie istnieje podstawa prawna dla przekazywania list osób, które złożyły jakiekolwiek inne deklaracje/oświadczenia o nieprzystąpieniu do egzaminu maturalnego. Uczniowie, którzy w terminie złożyli deklarację i ukończyli szkołę mają prawo wejścia na salę egzaminacyjną. Dyrektorzy szkół/członkowie Komisji Egzaminacyjnych nie mogą odmówić im tego prawa, powołując się na fakt, że Komisja Egzaminacyjna nie przygotowała dla nich arkuszy egzaminacyjnych.Ponadto Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina, że ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania (art. 44b ustawy o systemie oświaty).

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty). Podkreślić należy również fakt, że próbne egzaminy maturalne stanowią jedynie narzędzie diagnostyczne i mają służyć za pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom, ale ich wyniki nie powinny być podstawą oceniania bieżącego, ani tym bardziej nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. Poza tym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być uzależniona od złożenia deklaracji maturalnej.Ponadto, uczniowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W związku z powyższym Mazowiecki Kurator Oświaty zobowiązuje Dyrektorów szkół i Nauczycieli do przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania, procedur i przepisów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów maturalnych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz do zapoznania Rodziców oraz Uczniów z listem, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.02.2016
Data modyfikacji 17.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry