Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Standardy ochrony małoletnich - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Standardy ochrony małoletnich

15.11.2023

Informacje ws. obowiązku opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

W związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c  Ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) z dniem 15 lutego 2024 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące wszystkich typów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, które nakładają na:

 •  organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 •  organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich obowiązek opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności:

 1.  zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 2.  zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 3.  procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty";
 4.  zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 5.  zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 6.  zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 7.  osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 8.  sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

Ponadto w ww. standardach należy określić także:

 1.  wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 2.  zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 3.  procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 4.  zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

W standardach ochrony małoletnich należy:

 • uwzględnić sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie;
 • co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania  do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • udostępnić na swojej stronie internetowej szkoły/przedszkola oraz wywiesić w widocznym miejscu  w wersji pełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

 

Podstawa prawna:

 Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b

 Ustawa  z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6

 

Przydatne linki:

https://standardy.fdds.pl

https://www.youtube.com/watch?v=qCTR3HAv8Y8

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.11.2023
Data modyfikacji 15.11.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Mańkowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry