Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty - prośba do dyrektorów i nauczycieli - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty - prośba do dyrektorów i nauczycieli

08.06.2020

Warszawa,  8 czerwca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.557.3.2020.BBO

Dyrektorzy szkół,

poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

Nauczyciele

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedkładam Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021.

Celem głównym Planu jest zapewnienie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wspierania ofiar tego przestępstwa.

Cele szczegółowe są następujące:

-  podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi;

-  podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi);

- poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk;

- podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa;

- pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej;

- wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Z treści Planu, m.in. wynika, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji planują wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej placówek oświatowych poprzez szkolenia dla pedagogów oraz nauczycieli w zakresie handlu ludźmi.

Wśród ujętych działań, są również takie, które wymagają współdziałania z resortem oświaty i wychowania w zakresie: 

I. Organizacja wydarzeń promujących problematykę handlu ludźmi, skierowanych do ogółu społeczeństwa, w tym kampania informacyjna: (odpowiedzialni za realizację: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z zainteresowanymi instytucjami/organizacjami , termin 2020-2021)

II.2 Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych na temat zjawiska handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska handlu dziećmi, w tym przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów: (odpowiedzialni za realizację: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy merytorycznej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi zainteresowanymi instytucjami/organizacjami pozarządowymi, termin: 2020-2021)

II.3 Upowszechnienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi wśród młodzieży szkolnej i studentów poprzez organizację spotkań informacyjnych: (odpowiedzialni za realizację: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewódzkie Zespoły ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, a szczególnie przedstawiciele kuratoriów, służb porządku publicznego, okręgowych inspektoratów pracy (termin: 2020–2021).

           

Wobec powyższego proszę o upowszechnienie ww. Planu wśród kadry pedagogicznej Państwa szkół i placówek  zwłaszcza wychowawców klas, doradców zawodowych, pedagogów oraz psychologów szkolnych, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w celu uwrażliwienia dzieci i młodzieży na problematykę handlu ludźmi oraz przeciwdziałania pracy przymusowej.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry