Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty przypominający o podejmowaniu przez szkoły i placówki działań profilaktycznych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty przypominający o podejmowaniu przez szkoły i placówki działań profilaktycznych

Warszawa, dn. 09 września 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.14.2019.RK 

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa mazowieckiego
Rodzice uczniów/wychowanków

 

Szanowni Państwo,

zbliża się kolejny rok szkolny, kolejne zadania, wyzwania dla dyrektorów, nauczycieli ale i dla uczniów. Życzę, aby ten rok był bezpieczny. Niestety  coraz więcej młodych ludzi sięga po tzw. dopalacze czy inne środki psychoaktywne/nowe narkotyki, które wywołują negatywne skutki dla organizmu zarówno fizyczne jak i psychiczne. Dlatego tak ważne są realizowane działania profilaktyczne.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów przypominam Państwu dyrektorom szkół i placówek województwa mazowieckiego o konieczności systematycznego podejmowania działań profilaktycznych, tj.:

 1. uwzględniania zadań dotyczących przeciwdziałania dopalaczom i substancjom psychoaktywnych/nowym narkotykom w programach wychowawczo-profilaktycznych  szkoły/placówki, w tym opracowania wewnętrznych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 2. nawiązania/kontynuowania współpracy z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Policji, z przedstawicielami organizacji, fundacji zajmujących się przeciwdziałaniem rozpowszechniania  substancji psychoaktywnych,
 3. organizacji i udziału w szkoleniach, warsztatach dla nauczycieli i specjalistów,
  nt. zażywania substancji psychoaktywnych/nowych narkotyków ich konsekwencji, sposobów rozpoznawania w ramach funkcji wspomagającej nadzoru pedagogicznego,
 4. organizowania spotkań  szkoleniowych/warsztatów z:
 • uczniami/wychowankami,
 • rodzicami,
 1. upowszechniania materiałów informacyjnych: plakatów, broszur, ulotek, umieszczania
  w widocznym miejscu w szkole/placówce numerów telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych poświęconych profilaktyce narkomanii,
 2. wewnętrznego monitorowania problemu zagrożenia, np.  badanie ankietowe wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych danej szkoły/placówki w celu oszacowania rozmiaru zjawiska zażywania tzw. dopalaczy i innych środków psychotropowych/nowych narkotyków, udzielania pomocy i wsparcia uczniom/ wychowankom i rodzicom w sytuacji zdiagnozowania problemu uzależnienia.

Ponadto podkreślam, że od 1 września 2019 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego, który obejmuje:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
  i rodziców.

Wskazany program opracowuje się na podstawie: wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Za przeprowadzenie ww. diagnozy odpowiedzialny jest dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły, placówki.

Wobec powyższego, zwracam się z apelem, abyśmy wspólnie podejmowali skuteczne działania wychowawczo-profilaktyczne dla dobra oraz na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży.

Z poważaniem

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/

Dorota Skrzypek 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.09.2019
Data modyfikacji 10.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Karwat
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry