Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

Materiał przedstawia propozycję:

  • konstrukcji regulaminu,
  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przykładowe wyjściowe propozycje dotyczą regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli:

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoli

W dalszej kolejności będziemy sukcesywnie udostępniać również propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówek doskonalenia nauczycieli,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Konstruując regulamin należy uwzględnić specyfikę danej szkoły, pamiętając, że:

  • wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z  przepisami prawa,
  • wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów (w załączonych przykładach, dla wszystkich kryteriów oceny pracy wartość określająca maksymalny poziom ich spełnienia wynosi 3).

Sprawy dotyczące oceny pracy nauczycieli prowadzi w Ministerstwie Edukacji Narodowej Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym.
Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 02.07.2018
Data modyfikacji 02.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry