Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podstawy prawne - Honorowy Profesor Oświaty -

Nawigacja

Honorowy Profesor Oświaty

Podstawy prawne

 

 

PROCEDURA

RED.5862.1.2018

Honorowy Profesor Oświaty

Obowiązuje

od 01.06.2018r.

 

Podstawy prawne:

 • art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U.Nr.163, poz.1017)

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada:

 • co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
 • w tym co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 • znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Kapituła, powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, składa się z szesnastu osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań. Pierwszych członków Kapituły Minister Edukacji Narodowej powołał 25 września 2008 r.

Tytuł honorowego profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:

1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

 • osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 • wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:

 • a. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
 • b. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
 • c. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

 • a. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
 • b. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
 • c. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane  z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.


Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

Nauczyciele zainteresowani uzyskaniem tytułu honorowego profesora oświaty mogą przekazywać informacje o swoich osiągnięciach, w formie opisu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca każdego roku (data wpływu do urzędu) do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej miejscowo Delegatury Kuratorium Oświaty.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

godz. urzędowania: pn. – pt. 8.00 16.00

tel.: 22 551 24 00, fax.: 22 826 64 97

e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

 

Wydział Rozwoju Edukacji

tel. 22 551-24-00 w 6106

Procedura

RED.5862.1.2018

Pliki do pobrania

Metryczka

22.02.2010
Data publikacji 22.02.2010
Data modyfikacji 23.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński / Joanna Ogrodnik/Agata Bronowska
do góry