Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Wyjaśnienia dotyczące punktowania konkursów organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły.

 

 

Komisje Rekrutacyjne

szkół ponadgimnazjalnych

i ponadpodstawowych

Rodzice i Uczniowie

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z trwającą rekrutacją do szkół, w celu uniknięcia niejasności związanych z przyznawaniem punktów za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły wyjaśniam co następuje:

 

- Mazowiecki Kurator Oświaty stworzył wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12319,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rok-szkolny-201718.html) oraz określił miejsca uznane za wysokie, za które przysługują punkty w procesie rekrutacji (kolumna 9 tabeli),

 

- zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586) w przypadku uzyskania tytułu laureata lub zajęcia miejsca I, II, III w:

  • konkursach na szczeblu powiatowym przysługuje 1 punkt

  • konkursach na szczeblu wojewódzkim przysługują 2 punkty

  • konkursach na szczeblu ogólnopolskim przysługują 3 punkty

  • konkursach międzynarodowych przysługują 4 punkty.

 

- w przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie umieszczonych w ww. wykazie, dyrektor gimnazjum dokonuje analizy regulaminu tych zawodów i na tej podstawie dokonuje wpisu na świadectwie.

Komisje rekrutacyjne uwzględniają ww. wpis na świadectwie podczas rekrutacji, dokonując jednocześnie analizy zgodności wpisu z przepisami prawa oświatowego (czy konkurs odbył się min. na szczeblu powiatowym, czy kandydat uzyskał tytuł laureata lub zajął zwycięski miejsce I, II, III określone w regulaminie konkursu/zawodów).

Zawody, w których dany uczeń osiągnął wysokie miejsce, za które mogą zostać przyznane punkty w procesie rekrutacji, powinny być organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach. Dyrektor gimnazjum powinien zatem wyróżnić najwyższe osiągnięcia ucznia, a nie wszystkie osiągnięcia ucznia, czasami osiągane poza wiedzą szkoły,

 

- w przypadku zawodów ogólnopolskich (jednoetapowych lub 3-etapowych), jeżeli organizator przewidział tytułu/miejsca I, II, III na poziomie powiatu/województwa, należy również je uwzględnić,

 

- w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Ustalenie maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych ma na celu zachęcanie uczniów do udziału w różnych aktywnościach, w szczególności w zawodach organizowanych dla szerokiej grupy uczestników co najmniej na szczeblu powiatowym, gwarantujących wysoki poziom współzawodnictwa. Nieokreślenie takiego limitu punktów zachęcałoby uczniów do uczestniczenia we wszystkich zawodach organizowanych dla danego zakresu wiedzy lub umiejętności de facto oceniających ten sam zakres wiedzy lub umiejętności ucznia. Limitowanie liczby punktów za te same osiągnięcia ma zachęcić uczniów do rozwijania swoich predyspozycji i umiejętności w różnorodnej tematyce,

 

- Komisja Rekrutacyjna weryfikuje kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji (m. in. osiągnięcia w konkursach) i przyznaje punkty poszczególnym kandydatom,

 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły kandydatowi pełnoletniemu lub rodzicom/opiekunom kandydata przysługuje prawo do odwołania zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 1943).

 

 

          MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

                    /-/

    Andrzej Sosnowski

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2018
Data modyfikacji 22.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry