Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres obowiązków - Delegatury -

Nawigacja

Delegaturą kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Delegatury realizują na terenie działania zadania Kuratora, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz zadania wynikające z upoważnienia Kuratora.

Delegatura współpracuje z wydziałami Kuratorium w zakresie ich zadań realizowanych na terenie całego województwa.
 

Do zakresu działania delegatury należy w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w publicznych i niepublicznych:
  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych,
  • gimnazjach,
  • szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży,
  • szkołach dla dorosłych,
  • placówkach kształcenia ustawicznego oświaty pozaszkolnej,
  • centrach kształcenia praktycznego,
  • ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w publicznych i niepublicznych:
  • przedszkolach specjalnych,
  • szkołach specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym z poradniami specjalistycznymi,
  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznych w szkołach i placówkach;
 • podejmowanie, we współpracy z Wydziałem Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, działań mających na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków poprzez:
  • opracowanie analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli a następnie przekazywanie informacji do Wydziału Zarządzania Informacją w celu podania do publicznej wiadomości,
  • upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
  • promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  • organizację konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie spraw z zakresu postępowania kwalifikacyjnego o nadanie nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół/placówek i organy prowadzące szkoły/placówki w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego;
 • przygotowywanie wykładni i opinii prawnych w uzgodnieniu z radcami prawnymi dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • współpraca z Wydziałem Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w zakresie legalizacji świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (przygotowanie dokumentów do legalizacji) oraz w zakresie spraw związanych z nostryfikacją świadectw wydawanych za granicą;
 •  współpraca z Wydziałem Administracyjnym w zakresie przygotowywania  dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej,  nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz odznaczeń i wyróżnień  resortowych; obsługa prac komisji ds. nagród i odznaczeń;
 •  współpraca z pełnomocnikiem ds. obronnych w zakresie lustracji;
 •  wykonywanie zadań związanych z informatyzacją delegatury we współpracy  z Wydziałem Zarządzania Informacją;
 •  współpraca z Wydziałem Administracyjnym i Wydziałem Finansów i Kadr  w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji  i ciągłości pracy delegatury:
 •  prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych  w delegaturze;
 •  prowadzenie ewidencji:
  • protokołów i wniosków pokontrolnych organów kontroli z kontroli przeprowadzonych w delegaturze,
  • upoważnień udzielanych przez Kuratora pracownikom do załatwiania określonych spraw oraz podpisywania pism w jego imieniu,
  • umów i porozumień podpisanych przez Kuratora lub upoważnionego pracownika w zakresie działania delegatury.


 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 05.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry