Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa 2019 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja podręcznikowa 2019

Warszawa, dn. 14.05.2019 r. 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
ZFK.3146.1.4.2019.KS

 

Szanowni Państwo 

Marszałek województwa mazowieckiego,

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, 

Wójtowie województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.
 
W związku z realizacją zadania jakim jest zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, na podstawie rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 574), oraz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) i z dnia 20 marca 2018 r.           
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 i 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 615), zwracam się  do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji na ten cel.
Złożenie wniosków tabelarycznych, korekty lub aktualizację należy złożyć  w terminach:
 
1) do dnia 5 maja 2019 r. (jst, które nie złożyły wniosku w terminie, proszone są  o pilne przesłanie do dnia 24 maja 2019 r.);
2) do dnia 10 lipca 2019 r. należy przesłać aktualizację wniosku
3) do 15 września 2019 r. termin złożenia ostatecznej wersji wniosku
 
Jednocześnie uprzejmie proszę o przesyłanie wypełnionych załączników 4 i 5 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia tj. w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl
 
Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostało tegoroczne rozporządzenie w sprawie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie w bieżącym roku.
 

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry