Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja wniosków - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja wniosków

W związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, proszę o przesłanie aktualizacji złożonych wniosków w terminie do 17 września 2018 r.

Warszawa,  29 sierpnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.1.354.2018.PK

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiałyedukacyjne i materiały ćwiczeniowe, uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego obowiązkowo składają aktualizację wniosków o udzielenie ww. dotacji celowej do dnia 15 września.
W związku z powyższym proszę o przesyłanie aktualizacji złożonych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 r. Zaktualizowane wnioski, opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, proszę przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP oraz w wersji edytowalnej na adres email dotacja.podręczniki@kuratorium.waw.pl.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku jednostki samorządu terytorialnego okaże się, że wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w stosunku do dotychczas przekazanych środków finansowych, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji zwraca do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę dotacji celowej równą różnicy pomiędzy kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry