Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Kurator Oświaty - Wydziały -

Nawigacja

Dane teleadresowe

Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska

pokój nr 212

Sekretariat

pokój nr 212
tel.: 22 551 24 00, wew. 2121

Mazowiecki Kurator Oświaty

 • Kurator w imieniu Wojewody wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela i przepisach odrębnych, na terenie województwa przy pomocy Kuratorium.
 • Kurator, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
 1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;
 2. dokonuje oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
 3. decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w kontrolach doraźnych, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;
 4. wykorzystuje wyniki sprawdzianu i egzaminów do oceny efektów i jakości kształcenia w województwie oraz ustala kierunki działań naprawczych lub doskonalących;
 5. wspomaga dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek;
 6. diagnozuje oraz ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół i placówek;
 7. wspomaga rozwój zawodowy pracowników Kuratorium sprawujących nadzór pedagogiczny, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli i szkołami wyższymi;
 8. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz wykonuje zadania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;
 9. gromadzi informacje o pracy dyrektorów nadzorowanych publicznych i niepublicznych szkół i placówek w celu dokonywania oceny cząstkowej ich pracy w zakresie realizacji zadań wymienionych w odrębnych przepisach;
 10.  w ustalonym terminie:
  1. przekazuje Wojewodzie wnioski wynikające z ewaluacji i kontroli przeprowadzanych w szkołach i placówkach województwa,
  2. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  3. podaje do publicznej wiadomości drogą elektroniczną plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;
 11.  współdziała z instytucjami wspomagającymi w diagnozowaniu jakości pracy  szkół i placówek;
 12.  wspomaga działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie  organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
 13.  upowszechnia osiągnięcia i dorobek szkół, placówek, uczniów i nauczycieli,  prezentuje przykłady dobrych praktyk;
 14.  współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami  w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, organizacji  wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w okresie ferii letnich  i zimowych;
 15.  współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie  kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
 16.  współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kreowania  regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnie z polityką oświatową państwa.
 • Kurator w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje z dyrektorami szkół i placówek, a także, w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym, współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz organami prowadzącymi szkoły lub placówki.
 • Kurator, realizując nadzór pedagogiczny, a w szczególności wspierając szkoły i placówki w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, może zasięgać opinii przedstawicieli środowisk uczniowskich. Może w tym celu powoływać zespoły reprezentujące uczniów.
 • Kurator, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, wydaje w imieniu Wojewody decyzje administracyjne, postanowienia, zarządzenia, opinie, zgody i oceny.
 • Kurator zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Kuratorium, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:
 1. sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Kuratorium w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań;
 2. nadzorowanie przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu oraz nadzorowanie realizacji budżetu;
 3. wnioskowanie do Wojewody o nadanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium;
 4. gospodarowanie mieniem Kuratorium, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Kuratorium;
 5. zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Kuratorium;
 6. organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Kuratorium;
 7. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 8. wykonywanie innych zadań, w szczególności w zakresie obronności, określonych w odrębnych przepisach.
 • Kurator dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Kuratorium oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, a w szczególności:
 1. dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami Kuratorium oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;
 2. dysponuje funduszem nagród, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 3. administruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kuratorium.
 • Kurator rozstrzyga spory kompetencyjne między wydziałami i delegaturami.
 • Kurator zapewnia obsługę prac Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli działającej przy Wojewodzie.

 • Kurator zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną realizacji zadań Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.  

Dane teleadresowe

I Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Dorota Skrzypek

pokój nr 207

Sekratariat

pokój nr 208
tel.: 22 551 24 00, wew. 2081

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 • Wicekurator wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym zarządzeniem Kuratora.
 • W przypadku nieobecności Kuratora kompetencje Kuratora wykonuje Wicekurator wyznaczony zarządzeniem, przy czym zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Kuratora.
 • Zakres zadań i kompetencji:
 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad delegaturami Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie właściwego i terminowego wykonywania zadań;
 2. podpisywanie pism, decyzji i innych dokumentów przedkładanych do podpisu dyrektorowi nadzorowanej delegatury lub jego zastępcy w przypadku nieobecności dyrektora delegatury i jego zastępcy;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru  nad Wydziałem Zwiększania Szans Edukacyjnych, Wydziałem Zarządzania Informacją, Wydziałem Administracyjnym w zakresie właściwego i terminowego wykonywania zadań;
 4. podpisywanie pism w zakresie objętym zadaniami nadzorowanych wydziałów, a w szczególności:

a. w sprawach nadzoru nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół/placówek w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego,

b. decyzje w zakresie usunięcia uchybień związanych z działalnością szkoły lub placówki z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty,

c. opinie w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz w sprawie połączenia w zespół szkofy podstawowej z gimnazjum a także w sprawach dotyczących rozwiązania zespołu szkół/placówek,

d. w sprawie odwołania od oceny pracy i od oceny dorobku zawodowego nauczycieli,

e. w sprawach dotyczących oceny pracy dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli oraz do podpisywania cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół/placówek;

f. w sprawach odwołania ze stanowisk dyrektorów szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,

g. w sprawach powierzania stanowisk dyrektorom szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,

h. w sprawach delegowania przedstawicieli Kuratora do prac w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek po uprzednim ustaleniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty,

i. w sprawach wyrażania zgody na organizowanie przez osoby prawne lub osoby fizyczne kursów dla wychowawców i kierowników kolonijnych
na terenie województwa,

j. podpisywanie pism z zakresu obsługi funkcji reprezentacyjnych Kuratora, w tym patronatów i rekomendacji (po ustaleniu z dyrektorem właściwego wydziału/delegatury),

k. podpisywanie decyzji i postanowień administracyjnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych  przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do osobistego podpisu,

I. w sprawach dotyczących europejskich programów edukacyjnych,

m. w sprawach realizacji programów rządowych na rzecz dzieci i młodzieży, z wyłączeniem umów i porozumień,

n. w sprawach współdziałania z organizacjami pozarządowymi,

o. w sprawach konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

p. w sprawach dotyczących środków pochodzących z dotacji celowych oraz w sprawach dotyczących innych środków, w tym środków unijnych,

q. w  sprawach dotyczących  informatyzacji Kuratorium: zakup sprzętu i oprogramowania, serwis, konsultacje z firmami,

r. podpisywanie pism i dokumentów przedkładanych do podpisu w sprawach dotyczących zadań nadzorowanych wydziałów, do podpisywania których Mazowiecki Kurator Oświaty upoważnił imiennie dyrektorów ww. wydziałów w przypadku ich nieobecności w Kuratorium;

 

 1. podpisywanie pism w sprawach nagród, odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli;
 2. podpisywanie duplikatów świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania oraz świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 3. podpisywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli w sprawach właściwych dla nadzorowanych wydziałów, z wyłączeniem skarg i wniosków dotyczących działalności pracowników nadzorowanych wydziałów;
 4. parafowanie:

a. planów, sprawozdań i innych dokumentów przygotowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne przekazywanych do Wojewody Mazowieckiego oraz innych podmiotów,

b. opinii do projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej,

c. opinii w sprawach prowadzenia eksperymentów w szkołach i przedszkolach,

d. zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych wydziałów,

e. wniosków Komisji likwidacyjnej w sprawie likwidacji mebli i sprzętu oraz środków trwałych,

f. pism, umów i decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych i programów rządowych,

g. innych pism, decyzji i dokumentów przedkładanych przez nadzorowane wydziały do podpisu Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty wykonuje w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty inne czynności w zakresie określonym odrębnym upoważnieniem.

 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 03.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry