Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół

09.08.2017

Warszawa, dn. 08 sierpnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.552.4.2017.AS

Marszałek Województwa
Mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne
szkoły i przedszkola
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września br.* Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zmian do arkuszy organizacji (tzw. aneksów) zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa lub właściwej miejscowo delegatury wg podanego w tabeli zestawienia:

L.p. Delegatura Adres siedziby delegatury
1 Delegatura w Ciechanowie ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów tel. (23) 672-44-71
2 Delegatura w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760-42-91
3 Delegatura w Płocku ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock tel. (24) 262-64-50
4 Delegatura w Radomiu ul Żeromskiego 53, 26-600 Radom tel. (48) 362-82-84
5 Delegatura w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632-61-00

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty należy przekazać drogą elektroniczną:

  • wniosek o wydanie opinii dla każdej jednostki organizacyjnej, która wprowadziła zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji;
  • zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny 2017/2018 podlegające opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Mazowiecki Kurator Oświaty wydaje opinię w szczególności w zakresie: realizacji szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych oddziałów, zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty stwierdza:

a)    zgodność  z obowiązującymi przepisami prawa,
b)    niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa z załączonymi uwagami wskazującymi na nieprawidłowości.

Opinia wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostanie przekazana do organu prowadzącego w terminie 4 dni od otrzymania wniosku wraz z ww. dokumentami.

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Mazowiecki Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu dokonania tej czynności.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, przedszkola lub placówki po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub placówkę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez konieczności występowania o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie nadzorujące szkoły lub właściwa miejscowo delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania, proszę o kontakt telefoniczny z wizytatorem opiniującym wcześniej arkusz organizacji danej szkoły/przedszkola na rok szkolny 2017/2018 (tzw. rejonowym).

Uwaga

Opinię związków zawodowych i rady pedagogicznej dyrektorzy przekazują wraz z arkuszem organizacji/aneksem, wyłącznie do organów prowadzących. Organy prowadzące nie mają obowiązku ustawowego przekazania tychże opinii do Organu Nadzoru Pedagogicznego.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 
 

* Podstawa prawna:

− ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1264), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz.155 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622), - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.08.2017
Data modyfikacji 21.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry