Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions) - ESL – monitoring and prevention solutions -

Nawigacja

ESL – monitoring and prevention solutions

Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions)

Sysco Polska Sp. z o.o. w kooperacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Eurocultura oraz Sysco Business Skills Academy Ltd. prowadzi międzynarodowy projekt badawczy pod tytułem „Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions), numer projektu 2014-1-PL01-KA201-003596.

Tytuł projektu: Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions)
Typ projektu: Międzynarodowy projekt badawczy
Program: Erasmus+
Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja: Partnerstwa strategiczne
Typ akcji: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej
Nr projektu 2014-1-PL01-KA201-003596

 

Projekt ma na celu kompleksowe zbadanie w ramach współpracy międzynarodowej zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w krajach partnerskich pod kątem stosowanych systemów monitorowania oraz metod przeciwdziałania zjawisku jak również reintegracji uczniów nim dotkniętych. Prowadzone w ramach projektu prace mają na celu pogłębioną analizę istniejącego stanu faktycznego w w/w dziedzinach oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie istotnych usprawnień w tej sferze.

Projekt jest realizowany w partnerstwie krajów: Polska, Wielka Brytania, Włochy i obejmuje instytucje na co dzień współpracujące z instytucjami systemu oświaty posiadające wiedzę i doświadczenie w obszarze doskonalenia kadr systemu oświaty oraz udzielających bezpośredniego lub pośredniego wsparcia młodym ludziom zagrożonym zjawiskiem wczesnego kończenia nauki.

W ramach współpracy międzynarodowej oraz powołanej w tym celu grupy roboczej dokonana zostanie analiza funkcjonowania istniejących systemów monitorowania, wskazane zostaną obszary ich usprawnienia. Partnerzy wskażą najlepsze praktyki w tej dziedzinie oraz wspólnie wypracują wnioski i rekomendacje w następstwie przeprowadzonych badań. W projekcie badaniom poddane zostaną również dobre praktyki stosowane w poszczególnych krajach partnerstwa oraz wypracowane praktyczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki oraz metody reintegracji uczniów nim dotkniętych.

Wyniki badań zostaną zaprezentowane w ramach konferencji podsumowujących poszczególne etapy projektu. Upublicznione zostaną również opracowane w ramach prac raporty podsumowujące wykonane prace.

Projekt przyczyni się do znaczącego zwiększenia wiedzy w omawianych obszarach, kreatywną wymianę dobrych praktyk oraz opracowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie. W ramach projektu opracowany zostanie również pakiet szkoleniowy upowszechniający zebrane wyniki i wspierający osoby na co dzień mające do czynienia z tematem przedwczesnego kończenia nauki (m.in. nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół itp.)Project title: Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions)
Project type: International research project
Programme: Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action: Strategic Partnerships
Field: Strategic Partnerships for school education
Project number: 2014-1-PL01-KA201-003596

Sysco Polska Sp. z o.o. in cooperation with The Education Office in Warsaw, Eurocultura oraz Sysco Business Skills Academy Ltd. is realising an international research project titled „Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie (ESL – monitoring and prevention solutions), project number 2014-1-PL01-KA201-003596.

The project goal is to provide, within an international cooperation, a comprehensive analysis of the early school leaving (ESL) phenomenon among partner countries in the area of ESL monitoring systems, methods of ESL counteracting and students’ reintegration. The project activities aim at delivering an in-depth analysis of current situation in the above mentioned research areas and finding solutions that will allow for the introduction of significant improvements in that field.

The project is carried out in a partnership between the following countries: Poland, United Kingdom, Italy and involves organizations working with the education system institutions on a day-to-day basis. The participating institutions have developed knowledge and experience in the area of human resources development in the education system and provide direct or indirect support to young people at a risk of early school leaving.

Within the framework of international cooperation and the working group set up for this purpose, an analysis of existing ESL monitoring systems will be carried out and improvement areas will be identified. Partners will indicate best practice in this field and jointly develop conclusions and recommendations as a result of the carried out research. Good practices in the area of ESL prevention and students reintegration will be analysed and practical solutions in that area will be proposed.

The research results will be presented during the conferences summarizing the different stages of the project. The reports summarizing the research outcomes will also be publicized.
The project will contribute to a significant knowledge increase in the above mentioned areas. It will enable a creative exchange of good practices between partners and the development of new solutions in the discussed fields. In addition a training package will be developed, that will provide a support for professionals dealing with an ESL issue on a day-to-day basis (including teachers, educators, schools directors, etc.) as well as add to the dissemination of the project results.

 

 

This communication reflects the views only of the author, and the Commission and National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość.

Metryczka

Data publikacji 12.08.2015
Data modyfikacji 28.08.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry