Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady przyznawania akredytacji publicznym i niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli - Akredytacja -

Nawigacja

Zasady przyznawania akredytacji publicznym i niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli

Zasady przyznawania akredytacji publicznym i niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna :

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1943);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz. 1270  z późniejszymi zmianami ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015, poz. 1214);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 227, poz. 2248, z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca  2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 840 );

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016  poz. 484 );

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016  poz. 485 );

7. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 267).

Placówki doskonalenia publiczne i niepubliczne mogą uzyskać akredytację – decyzją kuratora oświaty, zgodnie z zapisami art. 77a ww. ustawy o systemie oświaty - stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji zostały określone w rozporządzeniu w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Z kolei rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli wskazuje skład i sposób działania zespołu powołanego przez kuratora oświaty w celu przeprowadzenia oceny działalności placówek doskonalenia nauczycieli ubiegających się o akredytację; podaje wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji oraz określa wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację.

W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące terminów oraz trybu odwołania od wydanych decyzji.

O akredytację mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, których siedziba znajduje się na terenie danego województwa mazowieckiego.

Akredytację, zgodnie z zapisami § 3 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 17 czerwca 2014 r., może uzyskać placówka doskonalenia, jeżeli:

    1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę;

    2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację;

    3) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli;

    4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

Wniosek o przyznanie akredytacji składa do kuratora oświaty dyrektor placówki doskonalenia w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Placówki z terenu województwa mazowieckiego mogą składać Wniosek bezpośrednio w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, pok. 107. lub pocztą na adres:

Mazowiecki Kurator Oświaty

Al. Jerozolimskie 32

00- 024  Warszawa

2. Do wniosku dołącza się:

1) statut placówki doskonalenia;

2) własną ocenę działalności placówki doskonalenia, opracowaną przez dyrektora placówki, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) uzyskane przez placówkę doskonalenia certyfikaty, nagrody, wyróżnienia lub rekomendacje związane z działalnością placówki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 12 ust. 1, na konto:

 

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Nr rachunku:79 1010 1010 0143 3922 3100 0000

 

albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację prowadzi całość kształcenia i doskonalenia nauczycieli nieodpłatnie

Z prac zespołu akredytacyjnego sporządzany jest protokół, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia, który podpisują wszyscy członkowie zespołu.

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności placówki w zakresie określonym w § 3 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 840);

Kurator oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 6 ww. rozporządzenia.

Mazowiecki Kurator Oświaty wpisuje placówkę do wykazu placówek posiadających akredytację, zamieszczonego na internetowej stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawy związane z akredytacją prowadzone są przez st. wiz. Marię Adamczyk
tel. (22) 551 24 85, e-mail: za@kuratorium.waw.pl

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 14.01.2016
Data modyfikacji 12.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry