Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Karta informacyjna - Akredytacja -

Nawigacja

Karta informacyjna

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

 

I. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227 poz. 2247 ze zm.)
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne:

 • placówki kształcenia ustawicznego
 • placówki kształcenia praktycznego
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

oraz

 • osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.  


II. Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek o przyznanie  akredytacji dla całości lub części prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - zał. 1 (składa osoba kierującą placówką w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe - organ prowadzący),
 2. akt założycielski placówki lub zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe  – zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 3. statut placówki, a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe – informacja o organizacji i zakresie tej działalności,
 4. własna ocena działalności placówki w ostatnim roku w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji - zał. 2,
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 1.018 zł (ustalonej na rok 2018) na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Warszawie Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa, Nr rachunku: 79 1010 1010 0143 3922 3100 0000 lub oświadczenie o prowadzeniu w całości kształcenia nieodpłatnie, w przypadku jeśli takie placówka prowadzi.

 

III. Warunki przyznania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

 

O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka, która:

 1. prowadzi co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem w formach, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych,
 2. wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia;
 3. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
 1. pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
 2. w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi,
  w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
 3. baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
 4. baza lokalowa spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 1. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
 1. kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
 2. praca kadry jest systematycznie oceniana,
 3. tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 1. opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
 1. programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
 2. dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

 

Wniosek o przyznanie akredytacji wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
lub złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie, pok. 107.

IV. Działania proceduralne

 1. Ocenę formalną złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami o przyznanie akredytacji przeprowadza pracownik merytoryczny kuratorium. W uzasadnionych przypadkach może on wystąpić do osoby kierującej placówką lub osoby prowadzącej działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe o usunięcie stwierdzonych braków w określonym terminie.
 2. W przypadku gdy przedłożona dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalne Mazowiecki Kurator powołuje zespół akredytacyjny.
 3.  Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia na piśmie osobę kierującą placówką lub osobę prowadzącą działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe o terminie i programie wizyty akredytacyjnej, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
 4. Zespół akredytacyjny ocenia spełnienie przez placówkę warunków na podstawie:
 1. wniosku i dołączonej dokumentacji,
 2. oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia zgłoszonego do akredytacji.
 1. Mazowiecki Kurator Oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji, uwzględniając ocenę zespołu akredytacyjnego oraz wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką.
 2. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 3. Mazowiecki Kurator Oświaty prowadzi i udostępnia  wykaz akredytowanych placówek.

 

Sprawy dotyczące akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych prowadzi Wydział Rozwoju Edukacji, tel. 22 551 24 00 w. 6106, email: snp@kuratorium.waw.pl

Metryczka

Data publikacji 25.07.2018
Data modyfikacji 26.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry