Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą - Uznanie świadectw uzyskanych za granicą, wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, duplikaty dokumentów szkolnych -

Nawigacja

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą, wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, duplikaty dokumentów szkolnych

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

11.05.2012

Z uwagi na rosnącą liczbę wniosków o uznanie/potwierdzenie świadectwa uzyskanego za granicą oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców od dnia 4 maja 2023 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie wprowadzi elektroniczną (on-line) rejestrację wizyt klienta w urzędzie. Nie będzie możliwości rejestracji wizyt drogą mailową lub telefoniczną. Link do aplikacji rejestrującej wizyty zostanie udostępniony w dniu 4 maja 2023 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie – www.kuratorium.waw.pl.

Kontakt 

Numer telefonu: 22 551 24 00 wew. 1110

Procedura uznawania świadectw uzyskanych za granicą

Postępowanie w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 

Podstawa prawna: art.93 oraz art. 93 a-h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1327 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447 ze zm.)

 

I. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ta zamierza złożyć świadectwo.

 

II. Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki zwolnione są:

 

 1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (obecnie: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);

 2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 3. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

 4. świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie).

   

Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.

 

III. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą  przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Polsce wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.

 

IV. Dokumenty, które należy złożyć w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki:

    1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu (wzór - załącznik nr 1).

    2. Oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez:

1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, 

2) władze oświatowe państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, 

3) akredytowaną w Polsce lub  innym  państwie Unii Europejskiej  lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4) Jeżeli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), przedkłada się oryginał świadectwa albo jego duplikat albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, wraz z umieszczoną albo dołączoną do dokumentu Apostille.

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku dołącza się:

     1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;

      2) wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

      3) informację o planowym czasie nauki, skali ocen;

 4) informację o uzyskanym przez wnioskodawcę prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie zostało  wydane świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu oraz o zakresie tych  uprawnień;

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane lub potwierdzone przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może prosić o złożenie dodatkowych dokumentów np. informacji o zrealizowanym programie nauczania, treściach kształcenia, lub przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

 

4. Tłumaczenie na język polski dołączonych dokumentów dokonane przez:

    1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych), lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub

4) akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez ww. osoby napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

       5.  Kopię dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

       6. Upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa, jeżeli składający wniosek nie

          jest osobą, której zostało wydane świadectwo  (wzór upoważnienia – załącznik nr 2).

V. Jeżeli osoba składająca wniosek:

1) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub

2) została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka,

a przedłożenie oryginału, duplikatu świadectwa lub innego dokumentu, albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe oraz średnie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, mogą być potwierdzone w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się wówczas:

 1. oświadczenie o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach lub etapach kształcenia za granicą, lub dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże;

 2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt IV ust.3;

 3. tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez osoby wymienione w pkt IV ust. 4.

  Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Polski;

VI. Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

 

VII. Świadectwa promocyjne (wydawane w trakcie edukacji) nie podlegają uznaniu. Stanowią one podstawę do kontynuowania nauki w polskim systemie oświaty. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor szkoły.

Lista tłumaczy przysięgłych (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Załączniki:

 1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu
 2. Upoważnienie
 3. Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 4. Konwencja haska

 

 

Metryczka

11.05.2012
Data publikacji 11.05.2012
Data modyfikacji 27.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Sopyła
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kłosowski
do góry