Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą - Uznanie świadectw uzyskanych za granicą, wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, duplikaty dokumentów szkolnych -

Nawigacja

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą, wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, duplikaty dokumentów szkolnych

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

11.05.2012

Zasady obsługi klienta w Kuratorium Oświaty w Warszawie

 1. W okresie stanu epidemii podstawową formą obsługi Interesanta w Kuratorium Oświaty jest obsługa zdalna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (m.in. epuap, mail komunikacja@kuratorium.waw.pl) lub drogą pocztową.
 2. Interesant może także złożyć dokumentację papierową w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem skrzynki na dokumenty znajdującej się na parterze obok stanowiska recepcyjnego.
 3. Skrzynka na dokumenty jest zabezpieczona i znajduje się pod nadzorem pracownika Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 4. Dokumenty złożone do skrzynki na dokumenty są odbierane codziennie, w dniach roboczych i wpisywane do dziennika kancelaryjnego, zgodnie z datą ich złożenia.
 5. Złożenie dokumentów za pośrednictwem skrzynki na dokumenty następuje bez potwierdzenia wpływu. Natomiast Interesant może, na wniosek, otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentów za pośrednictwem skrzynki na dokumenty, jeśli dołączy do składanej dokumentacji informację o swoim adresie mailowym. Potwierdzenie zostanie wysłane na wskazany adres mailowy.
 6. Bezpośredni dostęp Interesantów do urzędu Kuratorium Oświaty jest ograniczony i możliwy w uzasadnionych przypadkach, tylko dla osób wcześniej umówionych. Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogły wejść do urzędu Kuratorium Oświaty.
 7. Stawienie się w innym terminie niż ustalona wizyta, w tym o innej godzinie będzie skutkowało odmową wejścia do na teren Kuratorium Oświaty.
 8. Do Kuratorium Oświaty mogą wchodzić tylko osoby umówione bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
 9. W przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, za zgodą Interesant dokonuje się pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Brak ww. zgody lub pomiar temperatury z wynikiem wskazującym na gorączkę, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników Urzędu oraz innych Interesantów, uniemożliwia wejście do Kuratorium Oświaty.
 10. Na teren Kuratorium Oświaty wraz z osobą umówioną nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.
 11. Interesant przez cały czas wizyty w Kuratorium Oświaty ma obowiązek noszenia własnej maseczki lub inny rodzaj zasłony ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.
 12. Przed wejściem każdy umówiony Interesant powinien zdezynfekować dłonie dostępnym w Kuratorium Oświaty środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
 13. Na terenie Kuratorium Oświaty obowiązuje zasada zachowania właściwego dystansu sanitarnego od innych osób oraz pracowników Kuratorium (odległość 1,5 - 2 m).
 14. Zdjęcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Kuratorium Oświaty w celu identyfikacji tożsamości Interesanta, przy zachowaniu właściwego dystansu sanitarnego.
 15. W trakcie przebywania na terenie Kuratorium Oświaty Interesant ma obowiązek przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się.
 16. Obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do obsługi. Interesant nie ma prawa samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowiska obsługi.
 17. Interesant, niezależnie od zasad określonych niniejszym Zarządzeniem ma obowiązek stosowania się do procedur określonych przez zarządcę budynku oraz obowiązujące przepisy prawa.
 18. Interesant powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą, ustalone podczas komunikacji zdalnej z pracownikiem Kuratorium Oświaty oraz dokument tożsamości.
 19. Powiadomienie o terminie stawienia się w Kuratorium Oświaty, nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
 20. W przypadku naruszenia powyższych zasad wizyta w Kuratorium Oświaty nie będzie możliwa.
 21. Na terenie Kuratorium Oświaty mogą być wprowadzane ograniczenia związane z korzystaniem przez Interesantów z pomieszczeń Kuratorium, w szczególności ograniczenia związane z możliwością z korzystania z toalet.

Customer Service Rules at Education Office 

 1. During the COVID-19 epidemics, Customers are served by means of remote communication (e.g. epuap platform, e-mail komunikacja@kuratorium.waw.pl) or by means of post
 2. Customers may also submit their documents by means of the document box located at the Education Office in Warsaw at the ground floor next to the reception.
 3. The document box is locked and secured by the staff of the Education Office in Warsaw. 
 4. The documents submitted by means of the box are removed on each working day and recorded in the office log with the date of their submission.
 5. Submission of documents by means of the above-mentioned box is not confirmed to a Customer. If requested, a Customer may receive a confirmation that s/he had submitted documents by means of the document box. The confirmation will be sent to the designated e-mail address attached to the submitted documents.
 6. Access of Customers to the Education Office in person is limited and only possible where necessary and upon prior appointment. Customers who have not received confirmation of their visit will not be allowed in the Education Office.
 7. Customer visits at times other than agreed (incl. different hours) will make the Office visit impossible. 
 8. The Office may only be accessed by Customers not suffering from fever, cough or other flu symptoms. 
 9. Should a customer bear COVID-19 symptoms, s/he may be required to undergo a temperature check by means of a non-contact thermometer. Lack of consent to a temperature check or a temperature check indicating a fever will make the Office visit impossible. 
 10. Individuals other than customers will not be allowed in.
 11. Unless the law specifies otherwise, while in the Office the customer must be wearing his/her own mask covering the mouth and nose. 
 12. Before entering the Office, each Customer must disinfect hands in the specified place with provided disinfecting liquid. 
 13. Within the Office grounds, social distance must be kept (1,5/2m). 
 14. Removal of a mask or other mouth and nose protection may only take place upon a clear request of an Office employee in order to confirm the Customer’s identity. 
 15. While on the Office grounds, the Customer must follow the movement indicators. 
 16. Customer service may only take place in designated areas. Customers may not visit other Office rooms and facilities than indicated service desks. 
 17. Regardless of the rules set herein, Customers must follow the procedures specified by the building administrator. 
 18. Customers must be in possession of all documents specified by the Office employee while making an appointment and a document confirming their identity. 
 19. An Office visit confirmation does not constitute grounds for interrupting a quarantine or other form of isolation that the Customer may be required to undergo in relation to COVID-19.
 20. A violation of the above rules will make the Office visit impossible. 
 21. Customers may not use Office toilets. 

Podstawa prawna: 

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 62 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi Interesanta w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Procedura uznawania świadectw uzyskanych za granicą

Postępowanie w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 

Podstawa prawna: art.93 oraz art. 93 a-h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1327 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447 ze zm.)

 

I. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ta zamierza złożyć świadectwo.

 

II. Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki zwolnione są:

 

 1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (obecnie: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);

 2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 3. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

 4. świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie).

   

Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.

 

III. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą  przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Polsce wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.

 

IV. Dokumenty, które należy złożyć w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki:

    1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu (wzór - załącznik nr 1).

    2. Oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez:

1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

2) władze oświatowe państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

3) akredytowaną w Polsce lub  innym  państwie Unii Europejskiej  lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4) Jeżeli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), przedkłada się oryginał świadectwa albo jego duplikat albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, wraz z umieszczoną albo dołączoną do dokumentu Apostille.

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku dołącza się:

     1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;

      2) wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

      3) informację o planowym czasie nauki, skali ocen;

 4) informację o uzyskanym przez wnioskodawcę prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie zostało  wydane świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu oraz o zakresie tych  uprawnień;

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane lub potwierdzone przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może prosić o złożenie dodatkowych dokumentów np. informacji o zrealizowanym programie nauczania, treściach kształcenia, lub przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

 

4. Tłumaczenie na język polski dołączonych dokumentów dokonane przez:

    1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub

4) akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez ww. osoby napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

       5.  Kopię dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

       6. Upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa, jeżeli składający wniosek nie

          jest osobą, której zostało wydane świadectwo  (wzór upoważnienia – załącznik nr 2).

V. Jeżeli osoba składająca wniosek:

1) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub

2) została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka,

a przedłożenie oryginału, duplikatu świadectwa lub innego dokumentu, albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe oraz średnie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, mogą być potwierdzone w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się wówczas:

 1. oświadczenie o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach lub etapach kształcenia za granicą, lub dokumenty pozwalające w sposób pośredni na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże;

 2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt IV ust.3;

 3. tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez osoby wymienione w pkt IV ust. 4.

  Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Polski;

VI. Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

 

VII. Świadectwa promocyjne (wydawane w trakcie edukacji) nie podlegają uznaniu. Stanowią one podstawę do kontynuowania nauki w polskim systemie oświaty. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor szkoły.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu
 2. Upoważnienie
 3. Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 4. Konwencja haska

 

 

Metryczka

11.05.2012
Data publikacji 11.05.2012
Data modyfikacji 16.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Sopyła
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kłosowski
do góry