Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą - Uznanie świadectw uzyskanych za granicą, wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, duplikaty dokumentów szkolnych -

Nawigacja

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą, wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, duplikaty dokumentów szkolnych

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

11.05.2012

Z uwagi na rosnącą liczbę wniosków o uznanie/potwierdzenie świadectwa uzyskanego za granicą oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców Kuratorium Oświaty w Warszawie wprowadziło elektroniczną (on-line) rejestrację wizyt klienta w urzędzie. Nie ma możliwości rejestracji wizyt drogą mailową lub telefoniczną. Link do aplikacji rejestrującej wizyty.

Kontakt 

Numer telefonu: 22 551 24 00 wew. 1110

Godziny pracy

 • poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 • w tym każdy wtorek 8.00 - 18.00 

Procedura uznawania świadectw uzyskanych za granicą

Postępowanie w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 

Podstawa prawna: art.93 oraz art. 93 a-h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz 2230 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447 ze zm.)

I. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ta zamierza złożyć świadectwo.

II. Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki zwolnione są:

 1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (obecnie: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Kostaryka, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);

 2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 3. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

 4. świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia.

III. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą  przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Polsce wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.

IV. Dokumenty, które należy złożyć w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki:

    1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu (wzór - załącznik nr 1).

    2. Oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez:

1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, 

2) władze oświatowe państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, 

3) akredytowaną w Polsce lub  innym  państwie Unii Europejskiej  lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4) Jeżeli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), przedkłada się oryginał świadectwa albo jego duplikat albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, wraz z umieszczoną albo dołączoną do dokumentu Apostille.

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, do wniosku dołącza się:

     1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;

      2) wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

      3) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;

 4) informację o uzyskanym przez wnioskodawcę prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie zostało  wydane świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu oraz o zakresie tych  uprawnień;

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane lub potwierdzone przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

4. Tłumaczenie na język polski dołączonych dokumentów dokonane przez:

    1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych), lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub

4) akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.

Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez ww. osoby napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

       5.  Kopię dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

       6. Upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa, jeżeli składający wniosek nie

          jest osobą, której zostało wydane świadectwo  (wzór upoważnienia – załącznik nr 2).

V. Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

VI. Świadectwa promocyjne (wydawane w trakcie edukacji) nie podlegają uznaniu. Stanowią one podstawę do kontynuowania nauki w polskim systemie oświaty. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor szkoły.

Lista tłumaczy przysięgłych (strona Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Załączniki:

 1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu
 2. Upoważnienie
 3. Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 4. Konwencja haska
 5. Zaświadczenie o programie nauczania skali ocen czasie nauki

 

 

Metryczka

11.05.2012
Data publikacji 11.05.2012
Data modyfikacji 29.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Sopyła
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kłosowski
do góry