Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prognoza liczby młodocianych pracowników na lata 2025 - 2028 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prognoza liczby młodocianych pracowników na lata 2025 - 2028

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z prośbą o przygotowanie informacji o prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Warszawa,  19 czerwca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.1.19.2024.MB.

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

dotyczy: Prognozy liczby młodocianych pracowników na lata 2025 - 2028

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2024 r. znak: DSKKZ-WKPiE.4212.26.2024.AP.1 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie, w trybie pilnym informacji o prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Proszę o przygotowanie prognozy wysokości środków niezbędnych do wypłaty pracodawcom w latach 2025-2028. Jednocześnie informuję, że kwoty dofinansowania, o których mowa w art.122 ust.2 i 2a u.p.o. podlegają w 2024 r. waloryzacji o 11,4 % zgodnie z informacją podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Biorąc pod uwagę konieczność bezzwłocznego przekazania danych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, proszę o przesłanie informacji zgodnie z załączoną tabelą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godziny 15:00. Załączoną tabelę proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie tj. w wersji edytowalnej na adres e-mail: magdalena.biernat@kuratorium.waw.pl oraz w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Przesłana wersja edytowalna tabeli na adres e-mailowy musi zawierać dane identyczne z tymi, które zostały przesłane przez EPUAP.
Jednocześnie informuję, że dofinansowanie odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz.737 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi: Magdalena Biernat, tel.22 551-24-00 wew.3103
magdalena.biernat@kuratorium.waw.pl

Łączę wyrazy szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 W załączeniu: 1. załącznik nr 1 - tabela

 

Metryczka

Data publikacji 20.06.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Biernat
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry