Moje skróty

Schowek

Pokaż (17)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024

Warszawa, dn. 15 maja 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.1.11.2024.MB
 
 

Prezydenci, Burmistrzowie,

Wójtowie

Urzędów Miast i Gmin

województwa mazowieckiego

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zawarciem porozumienia w dniu 29 kwietnia 2024 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy informuję, że: Podstawą otrzymania środków finansowych na dofinansowanie wniosków złożonych przez pracodawców będzie przekazanie wniosku (załącznik nr 1) oraz podpisanej umowy zawartej pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty a Gminą.

W umowie należy wpisać we wskazanych miejscach: nazwę Gminy, osobę reprezentującą Gminę, skarbnika Gminy, wysokość kwoty, o którą Gmina występuje oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego. Wysokość kwoty musi być zgodna z kwotą wskazaną we wniosku o zawarcie umowy. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Prezydenta/Wójta/Burmistrza i dwa egzemplarze dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po podpisaniu umów przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jeden egzemplarz zostanie przesłany do Gminy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Ważne: W 2024 roku w zawieranej umowie proszę uwzględnić przewidywaną kwotę na podstawie liczby młodocianych, którą Gminy przekażą pracodawcom na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w bieżącym roku.

W przypadku, gdy kwota okaże się niewystarczająca zostanie ona zwiększona na podstawie zawartego aneksu do umowy.

W przypadku otrzymania nadmiernej wysokości dofinansowania zwrotu środków należy dokonać najpóźniej do dnia 5 stycznia 2025 roku na wyodrębniony rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Warszawie wskazany w § 4 ust. 1 umowy.

Proszę o nadesłanie jednego egzemplarza wniosku oraz trzech podpisanych egzemplarzy umowy pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa. Nie należy wpisywać numeru, jak również daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Gminę reprezentują osoby inne co wynika z ustawy o samorządzie gminnym, proszę o przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, na mocy którego ta osoba będzie reprezentowała Gminę. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy zostaną przekazane na wskazany w umowie numer wyodrębnionego rachunku bankowego, niezwłocznie po podpisaniu umów przez obie strony.

Wzór rozliczenia (załącznik nr 2) należy przesłać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Gmina otrzymała dofinansowanie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Wzór rozliczenia rocznego (załącznik nr 2 z opisem rozliczenie za rok 2024 ) należy przesłać w terminie do 10 stycznia 2025 r. pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Pracownik do kontaktu: Magdalena Biernat, numer telefonu: 22 551 24 00 wew. 3103, e-mail: magdalena.biernat@kuratorium.waw.pl

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

16.05.2024
Data publikacji 16.05.2024
Data modyfikacji 16.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Biernat
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry
>