Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie stypendia i zasiłki szkolne za 2021 rok - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie stypendia i zasiłki szkolne za 2021 rok

Warszawa, dn. 21 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.7.2021.MP

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania sprawozdania z realizacji zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2021 r. zwracam się z prośbą o przesłanie rozliczenia do  Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2021r. środków przekazanych dla poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej. Zgodnie z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Gminy które mogą skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania obowiązuje wkład własny 20%.

Powyższe informacje proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać w nieprzekraczalnym terminie  do 25 stycznia 2022 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz, w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Jednocześnie proszę, aby wraz ze sporządzeniem rozliczenia, w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. dokonać zwrotu niewykorzystanych środków na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W opisie przelewu należy podać klasyfikację budżetową tzn. „Dział 854, rozdział 85415,§ 2030”.
Pracownik do kontaktu: Monika Przybysz, nr tel. (22) 551 24 00 wew.3102

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.12.2021
Data modyfikacji 22.12.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry