Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiany do zatwierdzonego arkusz organizacji przedszkola, szkoły lub placówki - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Zmiany do zatwierdzonego arkusz organizacji przedszkola, szkoły lub placówki

02.09.2021

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki do dnia 30 września  Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie przez organy prowadzące informacji dotyczących wyłącznie zmian do arkuszy organizacji (tzw. aneksów) zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa lub właściwej miejscowo delegatury wg podanego w tabeli zestawienia:

L.p.

Delegatura

Adres siedziby delegatury

1.

Delegatura w Ciechanowie

ul. ks. P. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów tel. (23) 672-44-71

 

2.

Delegatura w Ostrołęce

ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760-42-91

3.

Delegatura w Płocku

ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock tel. (24) 262-64-50

4.

Delegatura w Radomiu

ul Żeromskiego 53, 26-600 Radom tel. (48) 362-82-84

5.

Delegatura w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632-61-00

 

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty należy przekazać drogą elektroniczną:

  • wniosek o wydanie opinii uwzględniający jednostki organizacyjne, które wprowadziły zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji;
  • wyłącznie zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny podlegające opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Mazowiecki Kurator Oświaty wydaje opinię w szczególności w zakresie: planów nauczania dla poszczególnych oddziałów, zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy — zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy przedszkoli, szkół i placówek.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty stwierdza:

  1. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa z załączonymi uwagami wskazującymi na nieprawidłowości.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest wydawana w terminie 4 dni roboczych od otrzymania wniosku wraz z ww. dokumentami przedstawiającymi zmiany.

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Mazowiecki Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu dokonania tej czynności.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, przedszkola lub placówki po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub placówkę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez występowania o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie nadzorujące szkoły lub właściwa miejscowo delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie.

                                                                           Z wyrazami szacunku

            MAZOWIECKI

WICEKURATOR OŚWIATY

                      /-/

Krzysztof Wiśniewski

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zgórzak
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry