Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aktualizacja dotacji celowej na podręczniki 2021 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja dotacji celowej na podręczniki 2021 r.

Warszawa,  23 sierpnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.10.6.2021.MP

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek złożenia aktualizacji wniosku o udzielenie ww. dotacji celowej do 15 września 2021 r.

W związku  z  powyższym  proszę  o  przesyłanie  aktualizacji  złożonych  wniosków  w  nieprzekraczalnym  terminie   do dnia 15 września 2021 roku.

Zaktualizowane wnioski proszę przesyłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust.1 pkt. 2 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną oraz w wersji edytowalnej na adres e-mail : monika.przybysz@kuratorium.waw.pl

Przypominam  jednocześnie,  że zgodnie  z  art.  58  ust.  10  ww.  ustawy,  jeżeli  w  wyniku  aktualizacji,  wnioskowana  kwota  dotacji  ulegnie zmniejszeniu,  jednostka  samorządu  terytorialnego  w  terminie  5 dni od  dnia  jej  złożenia,  zwraca  do   Mazowieckiego   Urzędu   Wojewódzkiego kwotę  dotacji  równą różnicy  między  kwotą  jaką  jednostka otrzymała,  a kwotą  wynikającą  z  aktualizacji.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.08.2021
Data modyfikacji 23.08.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry