Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wstępny podział środków na wypłaty stypendiów i zasiłków dla poszczególnych województw w okresie wrzesień - grudzień 2021 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Wstępny podział środków na wypłaty stypendiów i zasiłków dla poszczególnych województw w okresie wrzesień - grudzień 2021

Warszawa,  22 lipca 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.5.2021.MP

Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2021 r. w stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. zadania.

Jednocześnie  informuję  o konieczności  uwzględnienia  zapisów zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu  zadań  oświatowych  z dnia 27 października 2017 r. ( Dz. U. z 2021 r., poz. 619 z późn. zm.) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2021 r. do godziny 14.00 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP), a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej wersji edytowalnej na adres: monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Dodatkowo  informuję,  że od 1  stycznia  2022 r. wejdzie  w życie  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 14  lipca  2021 r.      w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296). Rozporządzenie, w którym zostały określone nowe kryteria dochodowe, w tym kryterium dochodowe w wysokości 600 zł dla osoby w rodzinie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.07.2021
Data modyfikacji 11.08.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry