Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prognoza dotycząca liczby młodocianych pracowników na lata 2022-2025 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Prognoza dotycząca liczby młodocianych pracowników na lata 2022-2025

 

 

Warszawa,  9 lipca 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.1.12.2021.AŻ

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, 
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego
/wszyscy/

 

 

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2021 r. znak: DSKKZ-WKPiE.4212.40.2021.AP  zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie,  w trybie pilnym,  informacji  o  prognozowanej  wysokości  środków  Funduszu  Pracy     z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Proszę o przygotowanie prognozy wysokości środków niezbędnych do wypłaty pracodawcom w latach 2022 – 2025.

Biorąc pod uwagę konieczność bezzwłocznego przekazania danych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, proszę o przesłanie informacji zgodnie z załączoną tabelą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00 w wersji elektronicznej na adres: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl, a następnie w wersji papierowej uzupełnione o niezbędne podpisy na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Jednocześnie  informuję,  że  dofinansowanie   odbywa   się  w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z  dnia   14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.07.2021
Data modyfikacji 09.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry