Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa 2021 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja podręcznikowa 2021 r.

Warszawa,  22 kwietnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.10.2.2021.MP

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577), uprzejmie proszę o przesłanie wniosków na zapotrzebowanie, lub aktualizację o udzielenie dotacji celowej w terminach:

- od 21 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r.
- od 08 maja 2021 r. do 12 lipca 2021 r.
- od 13 lipca 2021r. do 15 września 2021 r.

W roku budżetowym 2021 obowiązują, zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.), kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w przypadku klas I–III oraz w podręczniki lub materiały edukacyjne w przypadku klas IV–VIII, które uległy zmianie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137), które weszło w życie 30 czerwca 2020 r.
Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona. Zmianie nie uległa także kwota refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ww. ustawy. Kwoty dotacji celowej obowiązującej w roku 2021:
 

szkoła podstawowa

podręczniki i/lub

materiały edukacyjne

materiały ćwiczeniowe
Klasa I 90,00 zł. (89,10) 50,00 zł. (49,50)
Klasa II 90,00 zł. (89,10) 50,00 zł. (49,50)
Klasa III 90,00 zł. (89,10) 50,00 zł. (49,50)
Klasa IV 168,00 zł. (166,32) 25,00 zł. (24,75)
Klasa V 216,00 zł. (213,84) 25,00 zł. (24,75)
Klasa VI 216,00 zł. (213,84) 25,00 zł. (24,75)
Klasa VII 300,00 zł. (297,00) 25,00 zł. (24,75)
Klasa VIII 300,00zł. (297,00) 25,00 zł. (24,75)


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących,  niesłyszących,  słabosłyszących  oraz  z  autyzmem,  w tym  z  zespołem  Aspergera  kwota  dotacji  zostaje  zwiększona  o wskaźnik, odpowiednio do wysokości – tabela stanowiąca załącznik do pisma.Dotacja ta może być wykorzystana również na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym można zakupić sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego składają z wykorzystaniem załączników nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. Przypominam również, że załącznik nr 5 stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc w załączniku nr 5 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne, natomiast uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazywać w załączniku nr 4.

W związku ze zwiększeniem od 2021 r. maksymalnych kwot dotacji celowej na podręczniki lub materiały edukacyjne rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137), w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 w części III, dotyczącej refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021, przewidziano odrębne pozycje dla wydatków dokonanych przez szkoły odpowiednio w 2020 r. lub w 2021 r., dla których obowiązują różne kwoty refundacji, tj. przed dokonaniem weryfikacji maksymalnych kwot dotacji oraz po dokonaniu tej weryfikacji.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych załączników nr 4 i 5 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną, a następnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: monika.przybysz@kuratorium.waw.pl.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

22.04.2021
Data publikacji 22.04.2021
Data modyfikacji 27.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry