Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Klasyfikacja przedszkolna 2021 rok - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Klasyfikacja przedszkolna 2021 rok

Warszawa,  09 lutego 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.7.2.2021.AŻ

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
 województwa mazowieckiego

PILNE! Dotacja przedszkolna 2021 – klasyfikacja budżetowa

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2425), uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki (znak sprawy: DE-WB.3513.2.1.2021.JS) dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. 
W 2021 r. wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej
(w roku 2021 – 1471 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego:
a. prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
oraz
b. dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 roku, pomniejszonej o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.
 
W związku z powyższym proszę o podanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, o których mowa w ww. rozporządzeniu tj.: rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80105 – przedszkola specjalne, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych formach wychowania przedszkolnego. 
 
Powyższe informacje proszę przesłać, wypełniając załączoną tabelę (załącznik 1) do Kuratorium Oświaty w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 15:00 w wersji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym ePUAP oraz  w wersji edytowalnej, na adres e-mail: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl
 
 
Jednocześnie przypominam, że wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – podstawa prawna art. 154 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869). Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty  w Warszawie w późniejszym terminie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 09.02.2021
Data modyfikacji 10.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry