Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja przedszkolna 2020 r. klasyfikacja budżetowa - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja przedszkolna 2020 r. klasyfikacja budżetowa

Warszawa,  09 kwietnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.7.3.2020.AŻ

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2425), uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. W związku z powyższym proszę o podanie klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, o których mowa w ww. rozporządzeniu tj.: 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – przedszkola, 80105 – przedszkola specjalne, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Powyższe informacje proszę przesłać, wypełniając załączoną tabelę do Kuratorium Oświaty w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl, a następnie poprzez ePUAP.


Jednocześnie przypominam, że wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – podstawa prawna art. 154 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869).

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

W załączeniu:
1. Tabela do wypełnienia
2. Kwota dotacji celowej w podziale na jst

 

Metryczka

09.04.2020
Data publikacji 09.04.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry