Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku

Warszawa,  13 marca 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.4.2020.AŻ

Wójtowie Gmin,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, 
województwa mazowieckiego
 

 

Szanowni Państwo,

Dotyczy: dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku

W związku z zawarciem Porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy informuję, że:
1. Podstawą otrzymania środków finansowych na dofinansowanie wniosków złożonych przez pracodawców będzie przekazanie wniosku (załącznik nr 1) oraz podpisanej umowy zawartej pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty a Gminą.
W umowie należy wpisać we wskazanych miejscach: nazwę Gminy, osobę reprezentującą Gminę, skarbnika Gminy, wysokość kwoty, o którą Gmina występuje oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego. Wysokość kwoty musi być zgodna z kwotą wskazaną we wniosku o zawarcie umowy. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Prezydenta/Wójta/Burmistrza i dwa egzemplarze dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po podpisaniu umów przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty jeden egzemplarz zostanie przesłany do Gminy.
Proszę o nadesłanie jednego egzemplarza wniosku oraz trzech podpisanych egzemplarzy umowy na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00 – 024 Warszawa. 
Nie należy wpisywać numeru, jak również daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Gminę reprezentują osoby inne niż to wynika z ustawy o samorządzie gminnym, proszę o przesłanie potwierdzonej kserokopii dokumentu na mocy którego osoba ta będzie reprezentowała Gminę. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy zostaną przekazane na wskazany w umowie numer wyodrębnionego rachunku bankowego, niezwłocznie po podpisaniu umów przez obie strony.
Wzór rozliczenia (załącznik nr 2) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00 – 024 Warszawa. 
Wzór wniosku, umowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 zamieszczone zostały na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce „Organ prowadzący/Informacje bieżące”.
 
Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu (22) 551-24-00 (wew. 3103), 
e-mail: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl
 
W załączeniu:
1. Umowa dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.
2. Załącznik Nr 1 – zawarcie umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.
3. Załącznik Nr 2 – rozliczenie wydatkowanych środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2020
Data modyfikacji 13.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry