Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja wniosków - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja wniosków

Warszawa, 21 sierpnia 2019 r.
 
 
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.1.7.2019.ADJ

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

 

Szanowni Państwo,

          W związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego obowiązkowo składają aktualizację wniosków o udzielenie  ww. dotacji celowej do dnia 15 września.

W związku z powyższym proszę wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o przesyłanie aktualizacji złożonych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r.

Zaktualizowane wnioski, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, proszę przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz w wersji edytowalnej na adres: dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).


          Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku jednostki samorządu terytorialnego okaże się, że wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w stosunku do dotychczas przekazanych środków finansowych, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji zwraca do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę dotacji celowej równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji (zwrotu środków należy dokonać na konto, z którego otrzymano środki).

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

21.08.2019
Data publikacji 21.08.2019
Data modyfikacji 21.08.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Darowska-Jaczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry