Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

W Kuratorium o zmianach w kształceniu specjalnym - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Kuratorium o zmianach w kształceniu specjalnym

17.02.2017

Zmiany w szkolnictwie specjalnym związane z reformą oświaty to główna tematyka konferencji prasowej z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego i Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która odbyła się 17 lutego w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło dotychczas z województwa mazowieckiego 9 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół specjalnych do nowego ustroju. Przekształcenie szkół specjalnych odbywa się na podstawie regulacji, dotyczących szkół ogólnodostępnych. Na zaopiniowanie uchwały kurator oświaty ma 21 dni od daty jej otrzymania.

W kształceniu specjalnym najważniejsza jest wspierająca organizacja szkoły, podejmowanie działań włączających ucznia w życie społeczne oraz integracja z rówieśnikami. Powinniśmy zawsze uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nowe przepisy w sprawie szkolnictwa specjalnego wprowadzają zmiany dotyczące m.in. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 1 lutego br. opinie mogą wydawać wyłącznie zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. W całym kraju będzie obowiązywał jednolity wzór opinii, co zwiększy ich czytelność dla osób pracujących z dzieckiem oraz dla rodziców.

Przepisy przewidują również możliwość przedłużenia okresów nauki uczniom niepełnosprawnym w szkole podstawowej: o jeden rok na pierwszym etapie edukacyjnym oraz o dwa lata na drugim etapie. W przypadku szkoły ponadpodstawowej jest przewidziana możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok.

14 lutego br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. W przypadku szkolnictwa specjalnego nowe podstawy programowe kładą duży nacisk na funkcjonowanie osobiste i społeczne uczniów. W podstawie programowej dla szkoły przysposabiającej do pracy pojawił się nowy rodzaj zajęć – „Zajęcia z komunikowania się”. Ich głównym celem jest poszerzenie i rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych, przydatnych w życiu dorosłym.

Każdy młody człowiek powinien mieć zapewniony dostęp do nauki. Niepełnosprawność nie może ograniczać w zdobywaniu wiedzy. Dlatego bardzo ważnym ogniwem w systemie oświaty jest szkolnictwo specjalne dla dzieci i młodzieży, które umożliwi start w dorosłe życie -  powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji do końca marca br. jest planowanych około 70 spotkań informacyjnych skierowanych do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Ponadto w tym samym okresie odbędzie się około 50 dyżurów eksperckich. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy będą je pełnić przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu).

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres: e-mail:reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
  Konferencja prasowa

Metryczka

Data publikacji 17.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry