Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kształcenie specjalne – nowe przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kształcenie specjalne – nowe przepisy

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą zmian w zakresie organizowania kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113).

Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
  • specjalistów, lub
  • w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
  • pomoc nauczyciela

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej przydatnych informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 29.01.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry