Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 - projekt - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 - projekt

 

Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego
 

Szanowni Państwo,

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Mając powyższe na względzie informuję, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych należy prowadzić na podstawie przepisów wynikających z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156);

- ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przepisy przejściowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 7);

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).

Pragnę przypomnieć, że do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole uczniowie przyjmowani są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, a do publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego mogą być przeprowadzone próby sprawności fizycznej.

Należy również mieć na uwadze, że w postępowaniu rekrutacyjnym ma także zastosowanie art. 20d ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty, który określa, że „laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego  o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1, a także do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1 i art. 20h ust.1.

Do kompetencji Kuratora Oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnie z § 14 ust. 3  ww. rozporządzenia należy ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

Zachęcam do zapoznania się z projektem harmonogramu.

Ewentualne uwagi dotyczące projektu harmonogramu proszę przekazać do dnia 22 stycznia 2016 r. na adres aneta.przygoda@kuratorium.waw.pl

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.01.2016
Data modyfikacji 15.01.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry