Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazała się informacja na temat udostępniania prac uczniom i ich rodzicom.

Z podanego komunikatu wynika, że od 1 września 2015 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t.j: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), które stanowią, iż sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

Oznacza to, że zgodnie z przepisami art. 44e ust. 4 ustawy uczeń i jego rodzice nie muszą zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne.

Jednocześnie art. 44e ust. 6 ustawy wskazuje, że szkoła musi określić w swoim statucie sposób tego udostępniania. Przy wyborze sposobu udostępniania sprawdzonych prac, szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców itd.

Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły (np. w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami) nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Ważne jest aby określony przez szkołę sposób udostępniania sprawdzonych prac był w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców, jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty utrzymuje natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące innej dokumentacji przebiegu nauczania. Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia zgodnie z art. 44e ust. 5 ww. ustawy jest udostępniania tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 12.11.2015
Data modyfikacji 12.11.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry