Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy progam „Bezpieczna+” - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy progam „Bezpieczna+”

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Warszawa,  2 września 2015 r.
logo MKO
 
 ZIN.531.6.1.2015

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły
na terenie woj. mazowieckiegoUprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Wsparcie finansowe, w ramach celu szczegółowego nr 2 programu, może być udzielone na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny (na przestrzeni co najmniej od kilku do kilkunastu miesięcy) charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Mogą one obejmować m.in.: zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup przez szkoły wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych działań.

Wnioski na realizację działań mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osoby fizyczne

– będące organami prowadzącymi szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Na realizację programu w województwie mazowieckim w 2015 roku przeznaczono kwotę 557 881 zł.

Do dnia 15 września 2015 r. (decyduje data wpływu) z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego  organ prowadzący szkołę występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W załączeniu wzory wniosków:

  • WZÓR wniosku dyrektora szkoły
  • WZÓR wniosku organu prowadzącego
  • zestawienie zbiorcze szkół wnioskujących o wsparcie finansowe (tabela Excel)

Organ prowadzący szkołę składa wniosek (wraz z zestawieniem zbiorczym oraz wnioskami szkół) w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego na adres: bezpieczna@kuratorium.waw.pl .

Korespondencja mailowa powinna być zatytułowana Bezpieczna+ - nazwa organu przesyłającego wniosek, np. Bezpieczna+ -  Gmina (nazwa gminy).

Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia .

Zachęcam Państwa do zapoznania się z zasadami realizacji programu i podjęcia niezbędnych działań do pozyskania środków finansowych na ten cel.

 

       

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Metryczka

Data publikacji 03.09.2015
Data modyfikacji 10.09.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czubaszek
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry