Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenie w sprawie olimpiad dla gimnazjalistów podpisane - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenie w sprawie olimpiad dla gimnazjalistów podpisane

24 września br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dzięki temu od tego roku szkolnego liczna grupa uzdolnionych gimnazjalistów będzie mogła uczestniczyć w olimpiadach ogólnopolskich.

Zakończenie prac legislacyjnych umożliwi ogłoszenie konkursu na realizację olimpiad dla gimnazjalistów.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
  • umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad nie przewidywało organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów. W olimpiadach organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogli  uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Koniecznym było zatem, w procesie rozwijania uzdolnień uczniów, wprowadzenie rozwiązania, które stworzy podstawę prawną dla organizowania olimpiad gimnazjalnych.

Konkursy, olimpiady i turnieje służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach na kolejnym etapie edukacyjnym lub do wykonywania zawodu.
  • dostosowuje przepisy w  zakresie typów szkół ponadgimnazjalnych określonych w art. 9 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (§ 7 ust. 1, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 1 zmienianego rozporządzenia);
  • dostosowuje przepisy w zakresie organizatorów olimpiad do  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
Zmieniane rozporządzenie wymienia „placówki naukowe”, które nie występują w obowiązującym stanie prawnym - zostały one zastąpione  przez jednostki naukowe czyli podmioty, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
  • dokonuje uszczegółowienia  przepisów dotyczących treści regulaminu olimpiady poprzez wskazanie, iż zawiera on warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów, a także tryb odwoływania się uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Nardodowej.
 

Metryczka

26.09.2014
Data publikacji 26.09.2014
Data modyfikacji 16.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry